מידע חשוב למעסיקים המקבלים שירות מעובדי קבלן:

ככל שאתם מכהנים בחברה אשר מזמינה שירותים מחברה באמצעות עובדי קבלן, כדאי שתכירו את החוק להגברת האכיפה בשל דיני העבודה שנכנס לתוקף בשנת 2012. מטרת החוק הינה להגן על עובדים אשר מועסקים אצלכם בפועל ולשמור על זכויותיהם ולצד זאת לספק הגנה גם למזמין השירות מפני תביעות אזרחיות, קנסות מנהליים ואף מפני עבירות פליליות. החוק קובע שעל המעסיק בפועל, מזמין השירות קיימת אחריות ישירה על זכויות עובדי הקבלן ובמידה והם מופרים חברת הקבלן והן מזמין השירות,  עלולים לעמוד לדין ולהסתכן בקבלת קנסות ועיצומים כספיים.

מי הם עובדי הקבלן?

עובדי הקבלן הינם עובדים המועסקים בתבנית העסקה משולשת, בין המזמין, לחברת הקבלן ולעובד. עובדי חברות כוח האדם הם עובדים לא מקצועיים אשר בין היתר מטרת גיוסם יהיה לעבודה נחוצה זמנית, לרוב ע"פ החוק לתקופה של 9 חודשים לכל היותר. לעומת זאת עובדי קבלן שירות לרוב מועסקים במתן שירות מוגמר  כגון בשמירה באבטחה ובניקיון, אותם שירותים שניתנים במתקני הלקוח, שירות זה הינו לתקופה מתמשכת שאיה מוגבלת בזמן.

מי אחראי לזכויותיהם של עובדי קבלן שירותים?

החוק קובע כי במצב בו הופרו זכויותיו של עובד, הוא יכול להגיש תלונה נגד הקבלן או נגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כלומר, על פי החוק האחראים על זכויותיהם של עובדי הקבלן הינם מזמין השירות ונותן השירות- חברת הקבלן. לפיכך במצב בו קיימת פגיעה בזכויותיהם של עובדי הקבלן, המעסיק נמצא בסיכון לקנסות ועיצומים, תביעות אזרחיות ופליליות ואף פגיעה במוניטין של העסק. האחריות הינו לא רק על החברה, אלא גם על מנכ"ל החברה באון אישי.

כיצד ניתן להימנע מעיצומים וקנסות?

  • במידה ואתם מקבלים שירותים של עובדי קבלן בעסק, כדאי לוודא כי זכויותיהם אינם מופרות. במצב בו זכויות עובדי הקבלן מופרות מצד נותן השירות-הקבלן, האחריות חלה גם על מקבל השירות- המעסיק. לפיכך במצב בו ידוע על המעסיק על הפרה, עליו לדרוש מהקבלן לתקן באופן מיידי את ההפרה במידה וההפרות ממשיכות, על המעסיק לסיים את התקשרותו עם אותו הקבלן.
  • כיצד ידע מזמין השירות כי ישנן הפרות בתלושי השכר של עובדי הקבלן? ניתן ורצוי לבצע בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך שמונה על פי החוק ובעל רישיון של משרד העבודה. בודק השכר, יבצע בדיקות וימסור חוות דעת מפורטת לגבי הליקויים שנמצאו ומה נדרש לבצע על מנת לתקנן, לאחר מכן יבדוק בודק השכר כי הקבלן תיקן את הליקויים ויגיש למזמין השירות חוות דעת סופית בנושא. ככל שתערך ביקורת של משרד העבודה אצל חברת הקבלן או אצל מזמין השירות וימצאו ליקויים, תהא זאת הגנה טובה למזמין השירות להראות כי הסתמך על בדיקת שכר תקופתית של בודק שכר מוסמך מה שיפחית את היקף העיצומים הכספיים בעשרות אחוזים.

לסיכום,

כאשר אתם כמעסיקים מקבלים את שירותם של קבלני כוח אדם או שירות, עליכם לדעת שגם אתם אחראים לזכויותיהם של עובדים אלו, וכי אתם חשופים לתביעות אזרחיות, קנסות מנהליים ואף אישום בעבירה פלילית כנגד החברה ו/או המנכ"ל ותהא זאת הגנה טובה להציג כי החברה הסתמכה על בדיקה תקופתית של בודק שכר מוסמך.